Trang tra cứu điểm trường THCS Vĩnh Kim - Châu Thành - Tiền Giang

XEM ĐIỂM CHI TIẾT TỪNG HỌC SINH NĂM HỌC 2013-2014
Bước 1 ---> Gõ tên HS (có dấu): Hoặc:
Bước 2 ---> Nhấn vào nút
Bước 3 ---> Nhấn vào nút Xem... bên phải tên của HS để xem điểm chi tiết
Điểm top 10
Mã HS Lớp STT Họ Tên Xem chi tiết
11.6.1 6.1 1 Phạm Thị Dân An Xem...
11.6.2 6.1 2 Huỳnh Thị Thúy Anh Xem...
11.6.9 6.1 9 Lê Hoàng Kha Xem...
11.6.18 6.1 18 Phạm Hữu Nghĩa Xem...
11.6.26 6.1 26 Lê Hoàng Thu Trang Xem...
11.6.36 6.2 1 Nguyển Hải Anh Xem...
11.6.37 6.2 2 Nguyễn Phạm Mai Anh Xem...
11.6.41 6.2 7 Cao Trúc Giang Xem...
11.6.47 6.2 13 Nguyễn Đoàn Anh Khoa Xem...
11.6.58 6.2 24 Trương Trần Kiều Oanh Xem...
11.6.80 6.2 25 Trần Điền Châu Pha Xem...
11.6.81 6.3 1 Mai Phạm Nhã An Xem...
11.6.89 6.3 9 Châu Anh Kha Xem...
11.6.90 6.3 10 Đoàn Lâm Chí Kha Xem...
11.6.91 6.3 11 Nguyễn Hoàng Kha Xem...
11.6.94 6.3 14 Bùi Anh Khoa Xem...
11.6.95 6.3 15 Nguyễn Hồng Khoa Xem...
11.6.97 6.3 18 Mai Thị Quỳnh Lan Xem...
11.6.108 6.3 30 Nguyễn Ngọc Liên Thanh Xem...
11.6.124 6.4 1 Trần Nguyễn Trâm Anh Xem...
11.6.136 6.4 13 Trần An Khang Xem...
11.6.178 6.5 12 Nguyễn Minh Khoa Xem...
11.6.199 6.5 33 Nguyễn Trọng Sang Xem...
11.6.211 6.6 1 Huỳnh Lan Anh Xem...
11.6.222 6.6 12 Châu Bửu Kha Xem...
11.6.223 6.6 13 Đoàn Huy Khang Xem...
11.6.224 6.6 14 Nguyễn Tấn Khang Xem...
11.6.225 6.6 15 Phạm Vinh Khang Xem...
11.6.234 6.6 21 Nguyễn Thị Ngọc Nhanh Xem...
11.6.246 6.6 34 Võ Thị Phương Thanh Xem...
11.6.266 6.7 11 Lê Quốc Khoa Xem...
11.6.267 6.7 12 Nguyễn Yến Khoa Xem...
11.6.274 6.7 19 Nguyễn Thị Phương Mai Xem...
11.6.276 6.7 21 Trương Nhựt Nam Xem...
11.6.277 6.7 22 Nguyễn Thị Ngọc Ngoan Xem...
11.6.288 6.7 33 Võ Nhật Quang Xem...
11.6.289 6.7 34 Lê Vĩnh Sang Xem...
11.6.300 6.8 1 Nguyễn Thành An Xem...
11.6.301 6.8 2 Nguyễn Đức Anh Xem...
11.6.307 6.8 8 Lê Vũ Trường Giang Xem...
10.6.284 6.8 10 Nguyễn Tuấn Kha Xem...
11.6.310 6.8 12 Lê Đăng Khoa Xem...
11.6.311 6.8 13 Nguyễn Thị Hồng Loan Xem...
11.6.313 6.8 15 Hồ Ngọc Thảo Mai Xem...
11.6.318 6.8 21 Nguyễn Trọng Nghĩa Xem...
10.6.217 6.8 32 Nguyễn Thành Sang Xem...
11.6.334 6.8 37 Nguyễn Chế Thanh Xem...
11.6.335 6.8 38 Phan Nguyễn Quế Thanh Xem...
11.6.343 6.9 1 Nguyễn Phi An Xem...
11.6.344 6.9 2 Cao Nguyễn Lan Anh Xem...
11.6.360 6.9 19 Hồ Minh Kha Xem...
11.6.361 6.9 20 Lê Thị Yến Khoa Xem...
11.6.371 6.9 30 Hà Kiều Oanh Xem...
11.6.379 6.9 37 Nguyễn Thuỳ Trang Xem...
10.6.1 7.1 1 Nguyễn Thanh An Xem...
10.6.9 7.1 9 Nguyễn Đăng Hương Giang Xem...
10.6.28 7.1 27 Nguyễn Thảo Trang Xem...
11.6.405 7.10 1 Nguyễn Thế An Xem...
11.6.406 7.10 2 Huỳnh Nguyễn Vân Anh Xem...
11.6.419 7.10 15 Trần Hà Đăng Khoa Xem...
11.6.421 7.10 17 Đỗ Thị Kim Loan Xem...
11.6.424 7.10 20 Nguyễn Thị Thúy Nga Xem...
11.6.432 7.10 28 Trương Hoàng Oanh Xem...
11.6.442 7.11 1 Nguyễn Hoài An Xem...
11.6.447 7.11 6 Nguyễn Thị Cẩm Giang Xem...
11.6.453 7.11 12 Huỳnh Quốc Duy Khang Xem...
11.6.454 7.11 13 Nguyễn Duy Khang Xem...
11.6.455 7.11 14 Nguyễn Châu Khoa Xem...
10.6.36 7.2 1 Nguyễn Đoàn Duy An Xem...
10.6.37 7.2 2 Nguyễn Thị Hoài An Xem...
10.6.38 7.2 3 Nguyễn Ngọc Lan Anh Xem...
10.6.39 7.2 4 Nguyễn Phạm Lam Anh Xem...
10.6.45 7.2 10 Hồ Thị Ngọc Giang Xem...
10.6.50 7.2 15 Nguyễn Minh Kha Xem...
10.6.51 7.2 16 Đinh Đại Đăng Khoa Xem...
10.6.52 7.2 17 Nguyễn Anh Khoa Xem...
10.6.55 7.2 19 Nguyễn Tường Lam Xem...
10.6.76 7.3 1 Huỳnh Nhật An Xem...
10.6.77 7.3 2 Phạm Dương Hoài An Xem...
10.6.88 7.3 15 Lưu Nguyễn Quốc Khang Xem...
11.6.389 7.3 16 Phạm Đăng Khoa Xem...
10.6.92 7.3 20 Lê Hoàng Nam Xem...
10.6.193 7.4 1 Lê Tuấn An Xem...
10.6.198 7.4 5 Hồ Thị Tuyết Đoan Xem...
10.6.199 7.4 7 Võ Trường Giang Xem...
10.6.208 7.4 17 Lê Thanh Nghĩa Xem...
10.6.221 7.4 29 Nguyễn Thị Ngọc Thanh Xem...
10.6.222 7.4 30 Võ Tấn Thanh Xem...
10.6.233 7.5 1 Nguyễn Trường An Xem...
10.6.236 7.5 6 Dương Gia Khang Xem...
10.6.238 7.5 7 Nguyễn Tấn Khang Xem...
10.6.242 7.5 10 Lê Ánh Mai Xem...
10.6.244 7.5 11 Nguyễn Hoàng Nam Xem...
10.6.249 7.5 16 Nguyễn Thị Yến Oanh Xem...
10.6.285 7.6 11 Trương Thị Mỹ Khang Xem...
10.6.292 7.6 18 Nguyễn Thị Xuân Mai Xem...
10.6.318 7.7 7 Hồ Trương Giang Xem...
10.6.323 7.7 12 Nguyễn Hoàng Khang Xem...
11.6.387 7.7 13 Nguyễn Minh Khang Xem...
10.6.324 7.7 14 Trịnh Quốc Phương Lam Xem...
10.6.329 7.7 20 Lê Thị Tuyết Mai Xem...
10.6.332 7.7 22 Nguyễn Trọng Trung Nghĩa Xem...
10.6.335 7.7 25 Trương Nguyễn Hoàng Oanh Xem...
10.6.344 7.7 34 Nguyễn Ngọc Trang Xem...
10.6.311 7.8 1 Lê Thành An Xem...
10.6.360 7.8 14 Lê Thị Xuân Mai Xem...
10.6.361 7.8 15 Võ Nữ Quỳnh Mai Xem...
10.6.362 7.8 16 Đặng Hoài Nam Xem...
10.6.372 7.8 26 Thái Nguyễn Nhựt Quang Xem...
10.6.373 7.8 27 Nguyễn Minh Sang Xem...
10.6.387 7.9 1 Lê Nguyễn Tố Anh Xem...
10.6.388 7.9 3 Nguyễn Thị Bé Ba Xem...
10.6.402 7.9 17 Huỳnh Thị Bích Mai Xem...
10.6.404 7.9 19 Trần Tuấn Nghĩa Xem...
10.6.421 7.9 35 Nguyễn Nhật TrườngA Xem...
9.6.87 8.1 1 Nguyễn Hồng Anh Xem...
9.6.191 8.1 4 Nguyễn Võ Tương Giao Xem...
11.6.510 8.10 1 Đoàn Thị Trường An Xem...
11.6.511 8.10 2 Nguyễn Mai Huỳnh Anh Xem...
11.6.520 8.10 11 Phan Nguyễn Khánh Hòa Xem...
11.6.522 8.10 13 Huỳnh Vũ Kha Xem...
9.6.331 8.2 1 Nguyễn Thị Quế Anh Xem...
9.6.356 8.2 24 Trần Minh Quang Xem...
9.6.365 8.2 34 Bùi Thị Ngọc Trang Xem...
10.6.119 8.3 1 Võ Thị Vân An Xem...
11.6.394 8.3 2 Lưu Trần Ngọc Anh Xem...
9.6.45 8.3 3 Trương Hoàng Anh Xem...
9.6.96 8.3 11 Đoàn Nguyễn Trường Giang Xem...
9.6.98 8.3 14 Nguyễn Duy Khoa Xem...
9.6.99 8.3 15 Nguyễn Hữu Đăng Khoa Xem...
9.6.289 8.3 20 Đoàn Thị Xuân Mai Xem...
9.6.106 8.3 22 Đinh Hoàng Nam Xem...
9.6.107 8.3 23 Nguyễn Thiên Nga Xem...
9.6.109 8.3 24 Lương Đoàn Trọng Nghĩa Xem...
9.6.116 8.3 32 Nguyễn Thị Kim Thanh Xem...
8.6.295 8.4 1 Trương Tấn An Xem...
10.6.121 8.4 2 Huỳnh Phương Anh Xem...
9.6.138 8.4 3 Mai Thị Lan Anh Xem...
9.6.139 8.4 8 Nguyễn Kim Giang Xem...
9.6.303 8.4 15 Nguyễn Hữu Bảo Khang Xem...
9.6.153 8.4 16 Trương Hiệu Khanh Xem...
9.6.137 8.4 18 Lưu Nguyễn Kim Nga Xem...
9.6.134 8.4 19 Hồ Trung Nghĩa Xem...
9.6.148 8.4 26 Phạm Thị Thanh Thanh Xem...
9.6.166 8.5 14 Lê Nguyễn Anh Khoa Xem...
9.6.300 8.5 15 Nguyễn Duy Khoa Xem...
9.6.145 8.5 35 Nguyễn Thị Ngọc Trang Xem...
9.6.243 8.6 6 Võ Hồng Đang Xem...
9.6.301 8.6 12 Nguyễn Hoàng An Khang Xem...
8.6.174 8.6 24 Nguyễn Phương Quang Xem...
9.6.276 8.7 7 Nguyễn Văn HậuA Xem...
9.6.281 8.7 12 Trần Minh Kha Xem...
9.6.263 8.7 13 Nguyễn Phạm Khang Khang Xem...
9.6.245 8.7 19 Bùi Nguyễn Hoàng Oanh Xem...
9.6.249 8.7 20 Dương Hoàng Kiều Oanh Xem...
9.6.280 8.7 26 Phạm Minh Quang Xem...
9.6.269 8.7 32 Nguyễn Thị Hồng ThắmA Xem...
11.6.396 8.8 1 Nguyễn Văn AllRine Xem...
9.6.304 8.8 2 Nguyễn Lê Duy An Xem...
11.6.393 8.8 18 Trần Nguyễn Xuân Mai Xem...
8.6.260 8.8 21 Nguyễn Thanh Nam Xem...
9.6.29 8.8 30 Huỳnh Văn Sang Xem...
9.6.30 8.8 31 Phạm Thanh Sang Xem...
9.6.32 8.8 33 Phan Chí Thanh Xem...
11.6.479 8.9 1 Lê Thành An Xem...
11.6.480 8.9 2 Lê Hoàng Anh Xem...
11.6.493 8.9 15 Mai Nguyễn Kiều Oanh Xem...
11.6.496 8.9 18 Nguyễn Đặng Quang Xem...
11.6.498 8.9 20 Nguyễn Võ Huỳnh Sang Xem...
11.6.501 8.9 23 Nguyễn Thị Yến Thanh Xem...
8.6.102 9.1 4 Trương Văn Danh Xem...
8.6.216 9.1 14 Bùi Thị Trúc Mai Xem...
8.6.315 9.1 15 Nguyễn Trúc Mai Xem...
11.6.580 9.2 1 Trần Huỳnh An Xem...
8.6.347 9.2 2 Nguyễn Thị Vân Anh Xem...
8.6.60 9.2 8 Lê Vũ Trường Giang Xem...
8.6.110 9.2 10 Nguyễn Hồng Kha Xem...
8.6.111 9.2 11 Nguyễn Minh Kha Xem...
8.6.362 9.2 13 Nguyễn Anh Khoa Xem...
8.6.363 9.2 14 Tạ Huỳnh Tất Khoa Xem...
8.6.316 9.2 18 Trương Trọng Nghĩa Xem...
8.6.124 9.2 21 Nguyễn Thị Hồng Oanh Xem...
8.6.271 9.2 22 Hồ Thị Nhựt Pha Xem...
8.6.324 9.2 28 Lương Tấn Sang Xem...
8.6.290 9.2 33 Phạm Thị Thiên Trang Xem...
8.6.148 9.3 1 Trịnh Trường An Xem...
8.6.296 9.3 2 Huỳnh Thị Ngọc Anh Xem...
8.6.545 9.3 3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Xem...
8.6.299 9.3 7 Hồng Thanh Danh Xem...
8.6.304 9.3 11 Lê Thị Kim Giang Xem...
8.6.332 9.3 34 Lý Kiều Trang Xem...
11.6.547 9.4 6 Mai Trường Giang Xem...
8.6.356 9.4 7 Trần Hương Giang Xem...
8.6.81 9.4 27 Đoàn Thị Kiều Oanh Xem...
8.6.297 9.5 1 Nguyễn Ngọc Trâm Anh Xem...
8.6.246 9.5 2 Võ Thảo Anh Xem...
8.6.112 9.5 14 Trương Song Kha Xem...
8.6.408 9.5 16 Đỗ Anh Khoa Xem...
11.6.551 9.5 17 Nguyễn Thị Mỹ Lan Xem...
8.6.218 9.5 19 Đỗ Nhựt Nam Xem...
11.6.559 9.5 22 Trần Thị Tuyết Oanh Xem...
8.6.329 9.5 27 Lê Thị Phương Thanh Xem...
8.6.150 9.6 2 Lê Thành Danh Xem...
8.6.261 9.6 12 Nguyễn Thị Kim NgânA Xem...
8.6.177 9.6 21 Huỳnh Thanh Sang Xem...
8.6.114 9.6 23 Nguyễn Thị Hồng Thanh Xem...
8.6.312 9.7 11 Nguyễn Duy Khang Xem...
8.6.75 9.7 16 Nguyễn Phương Mai Xem...
11.6.76 9.7 38 Bùi Thị Thuý Lan Xem...
8.6.198 9.8 1 Huỳnh Trúc Anh Xem...
8.6.345 9.8 3 Nguyễn Đức Anh Xem...
8.6.313 9.8 14 Nguyễn Nhựt Khoa Xem...
10.6.139 9.8 19 Nguyễn Nhật Nam Xem...
8.6.219 9.8 20 Nguyễn Thế Nam Xem...
8.6.220 9.8 21 Hồ Trung Nghĩa Xem...
8.6.344 9.9 1 Mai Thái An Xem...
8.6.106 9.9 6 Từ Thị Ngọc Giao Xem...
8.6.305 9.9 7 Phan Văn Hai Xem...
8.6.113 9.9 11 Hồ Phan Bảo Khanh Xem...
8.6.192 9.9 33 Nguyễn Thị Thanh TuyềnA Xem...
Bạn là người xem điểm thứ
Đếm Web

Copyright © 2010 - 2014 Cơ sở đào tạo tin học www.VinhKim.com